بختیار صالح

1

بختیار صالح ، خواننده ی خوش صدای کرمانشاهی میباشد.

شما میتوانید شنونده اثرات هنرمند بختیار صالح در رسانه بزرگ غرب ملودی باشید.

آهنگهای بختیار صالح

بختیار صالحبازکم