جمشید

1

جمشید یکی از برجسته های موسیقی فارسی ایران میباشد که اصالتا کرد میباشد.

شما میتوانید شنونده اثرات این هنرمند از رسانه جهانی غرب ملودی باشید.

موزیک ویدیوهای جمشید

جمشیدچم چم