تصویر موجود نیست

خبات گاگلی

1

خبات گاگلی از هنرمندان کرد زبان و خوش صدای کرمانشاهی میباشد .

شما میتوانید شنونده ی قطعه های هنرمند خبات گاگلی در رسانه بزرگ غرب ملودی باشید .

آهنگهای خبات گاگلی

خبات گاگلیهزار یار