رسول نامداری

1

رسول نامداری از هنرمند های کرد زبان کرمانشاهی میباشد .

شما میتوانید شنونده ی اثر های هنرمند رسول نامداری از رسانه بزرگ غرب ملودی باشید .

آلبومهای رسول نامداری

رسول نامداریفول آلبوم