عبدالله قربانی

1

عبدالله قربانی از هنرمند های کرد زبان کرمانشاهی میباشد .

شما میتوانید شنونده ی اثر های هنرمند عبدالله قربانی از رسانه بزرگ غرب ملودی باشید .

آهنگهای عبدالله قربانی

عبدالله قربانیخانه میری