عدنان کریم

1

عدنان کریم از هنرمند های محبوب و خوش صدای کرد زبان میباشد .

شما میتوانید شنونده ی اثر های هنرمند عدنان کریم از رسانه بزرگ غرب ملودی باشید .

آهنگهای عدنان کریم

عدنان کریمنگار