غرب ملودی

علی احمدیانی

1

علی احمدیانی از هنرمند های کرد زبان کرمانشاهی میباشد .

شما میتوانید شنونده ی اثر های هنرمند علی احمدیانی از رسانه بزرگ غرب ملودی باشید .

آهنگهای علی احمدیانی

علی احمدیانیخانم گل فروش