کامکارها

1

کامکارها از هنرمند های کرد زبان غرب کشور میباشد .

شما میتوانید شنونده ی اثر های هنرمند کامکارها از رسانه بزرگ غرب ملودی باشید .

آهنگهای کامکارها

کامکارهاواران وارانه