کمال قادری

1

کمال قادری از هنرمند های کرد زبان غرب کشور میباشد .

شما میتوانید شنونده ی اثر های هنرمند کمال قادری از رسانه بزرگ غرب ملودی باشید .

آهنگهای کمال قادری

کمال قادریبار مکه