کمال گنجی

1

کمال گنجی از هنرمند های کرد زبان غرب کشور میباشد .

شما میتوانید شنونده ی اثر های هنرمند کمال گنجی از رسانه بزرگ غرب ملودی باشید .

آهنگهای کمال گنجی

کمال گنجیهزار و یک شو